Little Fox Children’s Eye Clinic

คลินิคตาเด็ก โดยจักษุแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก

Little Fox Children’s Eye Clinic

คลินิคตาเด็ก โดยจักษุแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก

ตรวจตาเด็ก ตัดแว่นเด็ก โดย หมอตาเด็ก

เพราะตาของเด็กไม่ได้มีเพียงแค่ขนาดที่เล็กกว่าตาของผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ตาเด็กยังมีความจำเพาะหลายๆอย่างที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

คลินิกเราให้บริการตรวจรักษาปัญหาทางตาของเด็ก ตรวจเช็คคัดกรองสุขภาพตาเด็ก วัดระดับการมองเห็น วัดค่าสายตาพร้อมมีแว่นตาเด็กและบริการตัดแว่นเด็กได้เลย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็กและตาเข

ตรวจตาเด็ก ตัดแว่นเด็ก โดย หมอตาเด็ก

เพราะตาของเด็กไม่ได้มีเพียงแค่ขนาดที่เล็กกว่าตาของผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ตาเด็กยังมีความจำเพาะหลายๆอย่างที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

คลินิกเราให้บริการตรวจรักษาปัญหาทางตาของเด็ก ตรวจเช็คคัดกรองสุขภาพตาเด็ก วัดระดับการมองเห็น วัดค่าสายตาพร้อมมีแว่นตาเด็กและบริการตัดแว่นเด็กได้เลย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็กและตาเข

“การบริการและการรักษา”

ตรวจสายตาเด็ก

ตรวจรักษาสายตาผิดปกติในเด็ก (Refractive error) สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียงในเด็ก

ตัดแว่นตาเด็ก

ตรวจวัดสายตา เพื่อตัดแว่นตาเด็ก พร้อมกรอบแว่นสำหรับเด็กโดยเฉพาะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือก

ตาขี้เกียจ

ตรวจรักษาโรคตาขี้เกียจ (Amblyopia, Lazy eye) ในเด็ก เพื่อช่วยไม่ให้การมองเห็นลดลงอย่างถาวร

ตาเหล่ ตาเข

ตรวจรักษาอาการตาเหล่ ตาเข (Strabismus) ในเด็ก ซึ่งเกิดมาจากการที่ลูกตาทั้งสองข้างเคลื่อนไหวไม่ประสานกัน

โรคตาทั่วไปในเด็ก

ตรวจรักษาโรคตาทั่วไปในเด็ก เช่น เด็กกระพริบตาบ่อย ตาแห้ง ตาแดง ภูมิแพ้เยื่อบุตา

โรคตาในผู้ใหญ่

จักษุแพทย์ของเรา ยังมีการตรวจรักษาโรคตาทั่วไปในผู้ใหญ่ สำหรับคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย

“การบริการและการรักษา”

ตรวจสายตาเด็ก

ตรวจรักษาสายตาผิดปกติในเด็ก (Refractive error) สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียงในเด็ก

ตัดแว่นตาเด็ก

ตรวจวัดสายตา เพื่อตัดแว่นตาเด็ก พร้อมกรอบแว่นสำหรับเด็กโดยเฉพาะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือก

ตาขี้เกียจ

ตรวจรักษาโรคตาขี้เกียจ (Amblyopia, Lazy eye) ในเด็ก เพื่อช่วยไม่ให้การมองเห็นลดลงอย่างถาวร

ตาเหล่ ตาเข

ตรวจรักษาอาการตาเหล่ ตาเข (Strabismus) ในเด็ก ซึ่งเกิดมาจากการที่ลูกตาทั้งสองข้างเคลื่อนไหวไม่ประสานกัน

โรคตาทั่วไปในเด็ก

ตรวจรักษาโรคตาทั่วไปในเด็ก เช่น เด็กกระพริบตาบ่อย ตาแห้ง ตาแดง ภูมิแพ้เยื่อบุตา

โรคตาในผู้ใหญ่

จักษุแพทย์ของเรา ยังมีการตรวจรักษาโรคตาทั่วไปในผู้ใหญ่ สำหรับคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย

“แพ็คเกจตรวจตา”

แพ็คเกจตรวจตาสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยจะมีการตรวจสุขภาพตา การมองเห็น และอื่นๆ ตามพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มั่นใจ ว่าสายตาของลูกได้รับการดูแล และหากพบการผิดปกติเกิดขึ้นแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการหายเป็นปกติ หรือป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นหรือกลับมาเป็นซ้ำได้

“แพ็คเกจตรวจตา”

แพ็คเกจตรวจตาสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยจะมีการตรวจสุขภาพตา การมองเห็น และอื่นๆ ตามพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มั่นใจ ว่าสายตาของลูกได้รับการดูแล และหากพบการผิดปกติเกิดขึ้นแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการหายเป็นปกติ หรือป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นหรือกลับมาเป็นซ้ำได้

พญ. จิภาดา พฤกษาชลวิทย์ (หมอผิง)
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา

Little Fox Children’s Eye Clinic เป็นคลินิกที่หมอตั้งใจเปิดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ของการตรวจเช็คสุขภาพตาเด็กตามความเหมาะสมในช่วงอายุต่างๆ และทำการตรวจสายตาเด็กพร้อมทำการตัดแว่นได้จบ เป็น one stop service มีกรอบแว่นสำหรับเด็กเฉพาะให้คุณแม่ คุณพ่อ ได้เลือก เพื่อลดปัญหาการตัดแว่นที่ไม่ตรงตามค่าแว่น ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านสายตาของเด็กได้ตรงจุดที่หมอต้องการ สุดท้ายนี้หมอหวังว่า Little Fox จะได้มีโอกาสดูแลสายตาของ Little Prince และ Little Princess ของคุณพ่อคุณแม่ตลอดไปนะคะ

พญ. จิภาดา พฤกษาชลวิทย์ (หมอผิง)
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา

Little Fox Children’s Eye Clinic เป็นคลินิกที่หมอตั้งใจเปิดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ของการตรวจเช็คสุขภาพตาเด็กตามความเหมาะสมในช่วงอายุต่างๆ และทำการตรวจสายตาเด็กพร้อมทำการตัดแว่นได้จบเป็น one stop service มีกรอบแว่นสำหรับเด็กเฉพาะให้คุณแม่คุณพ่อได้เลือก เพื่อลดปัญหาการตัดแว่นที่ไม่ตรงตามค่าแว่น ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านสายตาของเด็กได้ตรงจุดที่หมอต้องการ

สุดท้ายนี้หมอหวังว่า Little Fox จะได้มีโอกาสดูแลสายตาของ Little Prince และ Little Princess ของคุณพ่อคุณแม่ตลอดไปนะคะ

“คลินิกของเรา”

Little Fox Children’s Eye Clinic เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านจักษุสำหรับเด็ก ก่อตั้งและออกตรวจโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา ในบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และวิธีการตรวจแบบเฉพาะ ให้เด็กๆ รู้สึกใกล้ชิดกับคุณหมอ และมีความสุขในการมาตรวจสุขภาพตา

“คลินิกของเรา”

Little Fox Children’s Eye Clinic เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านจักษุสำหรับเด็ก ก่อตั้งและออกตรวจโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา ในบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และวิธีการตรวจแบบเฉพาะ ให้เด็กๆ รู้สึกใกล้ชิดกับคุณหมอ และมีความสุขในการมาตรวจสุขภาพตา

“สาระน่ารู้เกี่ยวกับดวงตา”

เด็กแต่ละช่วงอายุต้องตรวจอะไรบ้าง

June 20th, 2021|

Eye Screening For Children การตรวจคัดกรองดวงตาสำหรับเด็กในแต่ละช่วงอายุ คุณพ่อ คุณแม่ ทราบหรือไม่คะว่า... ในช่วงแรกเกิดนั้น เด็กจะยังเห็นภาพไม่ชัด ระบบการมองเห็นจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นตามอายุ และพัฒนาเต็มที่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น Eye Screening For Children การตรวจคัดกรองดวงตาสำหรับเด็กแต่ละช่วงอายุต้องตรวจอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

เด็กจะมีพัฒนาการทางสายตาไปจนถึงอายุแค่ 8 ขวบ

June 19th, 2021|

เด็กจะมีพัฒนาการทางสายตาไปจนถึงอายุแค่ 8 ขวบ หากมีสิ่งที่มาขัดขวางการพัฒนาของตาข้างใดข้างนึง หรือทั้ง 2 ข้าง ก็จะทำให้สายตาหยุดการพัฒนาไป ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเหมือนผู้ใหญ่ปกติ ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เด็กถูกขัดขวางพัฒนาการการมองเห็นได้ เช่น หนังตาตก , สายตาผิดปกติ (สั้น,ยาว,เอียง) หรือ ตาเหล่ เป็นต้น

การป้องกันดวงตาในช่วงการระบาดของ Covid-19

June 19th, 2021|

Covid-19 and Your Eyes ***การป้องกันดวงตาในช่วงการระบาดของ #Covid-19*** 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา และ การขยี้ตา ถ้าจำเป็นต้องสัมผัสดวงตา ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง 2. ถ้าคุณใส่ contact lens ช่วงนี้ ให้พิจารณามาใส่แว่นให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะในคนที่รู้สึกว่าต้องสัมผัสดวงตาบ่อยๆ ตอนใส่ contacts lens

“สาระน่ารู้เกี่ยวกับดวงตา”

เด็กแต่ละช่วงอายุต้องตรวจอะไรบ้าง

June 20th, 2021|

Eye Screening For Children การตรวจคัดกรองดวงตาสำหรับเด็กในแต่ละช่วงอายุ คุณพ่อ คุณแม่ ทราบหรือไม่คะว่า... ในช่วงแรกเกิดนั้น เด็กจะยังเห็นภาพไม่ชัด ระบบการมองเห็นจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นตามอายุ และพัฒนาเต็มที่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น Eye Screening For Children การตรวจคัดกรองดวงตาสำหรับเด็กแต่ละช่วงอายุต้องตรวจอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

เด็กจะมีพัฒนาการทางสายตาไปจนถึงอายุแค่ 8 ขวบ

June 19th, 2021|

เด็กจะมีพัฒนาการทางสายตาไปจนถึงอายุแค่ 8 ขวบ หากมีสิ่งที่มาขัดขวางการพัฒนาของตาข้างใดข้างนึง หรือทั้ง 2 ข้าง ก็จะทำให้สายตาหยุดการพัฒนาไป ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเหมือนผู้ใหญ่ปกติ ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เด็กถูกขัดขวางพัฒนาการการมองเห็นได้ เช่น หนังตาตก , สายตาผิดปกติ (สั้น,ยาว,เอียง) หรือ ตาเหล่ เป็นต้น

การป้องกันดวงตาในช่วงการระบาดของ Covid-19

June 19th, 2021|

Covid-19 and Your Eyes ***การป้องกันดวงตาในช่วงการระบาดของ #Covid-19*** 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา และ การขยี้ตา ถ้าจำเป็นต้องสัมผัสดวงตา ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง 2. ถ้าคุณใส่ contact lens ช่วงนี้ ให้พิจารณามาใส่แว่นให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะในคนที่รู้สึกว่าต้องสัมผัสดวงตาบ่อยๆ ตอนใส่ contacts lens